คลิกเพื่อเลือกเข้าสู่ระบบ
1.ข้าราชการ
2.ลูกจ้างประจำ
3.ข้าราชบำนาญ
4. บำเหน็จรายเดือน (ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุแล้ว)
หากมีปัญหาในการเข้าระบบไม่ได้หรือไม่พบข้อมูล
ติดต่อ : กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ โทร.0-2940-6028-9 e-mail:ict30@doae.go.th
หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดการรับเงิน
ติดต่อ : ฝ่ายการเงิน กองคลัง โทร.0-2940-6041,0-2579-3929