:: ค้นหาข้อมูลย้อนหลังรายเดือน :: ค้นหาข้อมูลย้อนหลังหน่วยงาน :: เข้าสู่ระบบการบันทึกข้อมูล::
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ลำดับที่ หน่วยงาน เดือน งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอ
และราคาที่เสนอ
ผู้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่เลือก
โดยสังเขป
1
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
มิถุนายน
จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์"รอบทิศเกษตรไทย"
5,000,000 e-Auction
1.บริษัท เอ็นโปรวิชั่นโปร จำกัด
2.บริษัท โนวาอินเตอร์แอ็ด จำกัด
3.บริษัท ไอเดียเวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
4.บริษัท แม็กซิม่า สตูดิโอ จำกัด
5.บริษัท ควรดี จึงดี จำกัด
1.บริษัท เอ็นโปรวิชั่นโปร จำกัด ราคา 3,515,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกประการ
2
กองคลัง
กันยายน
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2550 ระยะเวลา 12 เดือน
5,673,888 อื่นๆ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก/5,673,888 บาท
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก/5,673,888 บาท
จัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี
3
กองคลัง
กันยายน
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร (1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2550)
2,327,215 วิธีพิเศษ
หจก.เค.เอ็น.ซี. เซอร์วิส/2,327,215 บาท
หจก.เค.เอ็น.ซี เซอร์วิส2,327,215 บาท
จ้างเหมาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2549
4
กองคลัง
กันยายน
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และสนามหญ้ากรมส่งเสริมการเกษตร (ตค. 2549-กย. 2550)
371,200 วิธีพิเศษ
บริษัท เคทีวี คอมเมอร์เชียล จำกัด/342,186 บาท
บริษัท เคทีวี คอมเมอร์เชียล จำกัด/342,186 บาท
จ้างเหมาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2549
5
กองคลัง
กันยายน
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ปีงบประมาณ 2550 (1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2550)
2,682,000 อื่นๆ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)/2,682,000 บาท
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)/2,682,000 บาท
จัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2549
6
กองคลัง
มกราคม
จ้างพิมพ์สมุดบัญชีและสมุดทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 15 รายการ
198,800 อื่นๆ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด/156,200 บาท
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด/156,200 บาท
จัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีและราคามาตรฐานการพิมพ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
7
กองแผนงาน
มิถุนายน
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดสี ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง
42,500 ตกลงราคา
บริษัท โฟนิกส์ จำกัด/36,915 บาท
บริษัท โฟนิกส์ จำกัด/36,915 บาท
จัดจซื้อโดยวิธีตกลงราคา ใช้ราชการที่กองแผนงาน
8
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
กรกฎาคม
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการแปรรูปเฟริน์และไม้ประดับแห้งทางการเกษตร
1,147,680 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/995,000 บาท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/995,000 บาท
จัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ใช้ราชการที่สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร(กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร)
9
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
สิงหาคม
จัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
13,000 ตกลงราคา
หจก. ทรัพย์อนันต์ธุรกิจ/10,500 บาท
หจก. ทรัพย์อนันต์ธุรกิจ10,500 บาท
จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ใช้ราชการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
10
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
มิถุนายน
จัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค๊ต จำนวน 2 เครื่อง
26,000 ตกลงราคา
บริษัท บาร์โค๊ต รีเทลโซลูชั่น ซีสเต็มส์ จำกัด/15,998.64 บาท
บริษัท บาร์โค๊ต รีเทลโซลูชั่น ซีสเต็มส์ จำกัด/15,998.64 บาท
จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ใช้ในโครงการระบบงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการเกษตร
11
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรกฎาคม
จ้างเหมาจัดงานเทศกาลผลไม้คุณภาพตามโครงการ Q-mart ปี 2550
4,180,000 วิธีพิเศษ
หจก. รักงานโปรดักชั่น/3,802,780 บาท
หจก. รักงาน โปรดักชั่น/3,802,780 บาท
จ้างโดยวิธีพิเศษ อยู่ในวงเงินงบประมาณ
12
ศูนย์สารสนเทศ
กันยายน
ประกวดราคา
รายการที่ 1 บริษัท ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จำกัด เสนอ ยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ราคาเครื่องละ 26,322 บาท วงเงินรวม 184,254 บาท รายการที่ 2 ยกเลิกเนื่องจากราคาที่เสนอสูงกว่าวงเงินงบประมาณทุกราย รายการที่ 3. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-2571N ราคาเครื่องละ 7,757
13
ศูนย์สารสนเทศ
กรกฎาคม
จ้างศึกษาวิเคราะห์ ระบบชำระข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำฐานข้อมูลรวมแบบเสมือนระดับกรม
2,375,000 อื่นๆ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)/2,000,000 บาท
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)/2,000,000 บาท
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
14
ศูนย์สารสนเทศ
กันยายน
ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 16000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
62,000 ตกลงราคา
บริษัท ไทยนิปปอนแอร์ จำกัด/61,000 บาท
บริษัท ไทยนิปปอนแอร์ จำกัด/61,000 บาท
ซื้อโดยวิธีตกลงราคา ใช้ราชการที่ศูนย์สารสนเทศ
15
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิงหาคม
จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคลำไย จำนวน 13 รายการ
4,500,000 วิธีพิเศษ
1. บริษัทกระแสใส จำกัด/4,487,262 บาท 2. บริษัทซิกเว่ย์ จำกัด/4,599,610 บาท 3. บริษัท ไพร์มีเดีย จำกัด/4,498,640 บาท 4. บริษัทเวอร์ชู จำกัด/4,502,180 บาท
บริษัทกระแสใส จำกัด/4,487,262 บาท
บริษัทกระแสใส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด มีรายละเอียดถูกต้อง
16
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
กันยายน
จ้างเหมาปรับปรุงประตูเปิดปิดปั๊มบริเวณน้ำมันบางจาก 1 งาน
58,000 ตกลงราคา
ร้านรุ่งกิจเจริญ/58,000 บาท
ร้านรุ่งกิจเจริญ/58,000 บาท
จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
17
ศูนย์สารสนเทศ
สิงหาคม
จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน(ห้องอบรมเดิม/ห้องเก็บวัสดุ และปรับปรุงพื้นที่ ห้อง 117)
90,000 ตกลงราคา
หจก.ทัดเทียมกรุ๊ป/89,644 บาท
หจก.ทัดเทียมกรุ๊ป/89,644 บาท
จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
18
ศูนย์สารสนเทศ
กันยายน
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนขนาด 30000 บีทียู จำนวน2 เครื่อง
93,000 ตกลงราคา
บริษัทไทยนิปปอนแอร์ จำกัด/89,800 บาท
บริษัทไทยนิปปอนแอร์ จำกัด/89,800 บาท
จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
19
กองแผนงาน
กันยายน
จ้างที่ปรึกษาโครงการฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร ระยะ 2
100,000 อื่นๆ
บริษัท บิชโพเทนเชียล จำกัด /100,000 บาท
บริษัท บิชโพเทนเชียล จำกัด /100,000 บาท
จ้างที่ปกรึกษาโดยวิธีตกลง
20
กองแผนงาน
ตุลาคม
ซื้อรถยนต์แบบตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู สำเร็จรูป พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ ซีดี
900,000 วิธีพิเศษ
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด/716,000 บาท
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด/716,000 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด อยู่ในวงเงินงบประมาณ
21
ศูนย์สารสนเทศ
พฤษภาคม
จ้างทีปรึกษา ในการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (ระยะ 3)
500,000 อื่นๆ
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เสนอราคา 485,000 บาท
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด / วงเงิน 485,000 บาท
เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข /เสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ /ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
22
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กันยายน
รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ ซีดี จำนวน 1 คัน
1,050,000 สอบราคา
1. บริษัท นิวตั้น เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด /เสนอราคา 1,021,850 บาท 2. บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด /เสนอราคา 970,000 บาท
บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด /ราคาที่รับ 970,000 บาท
1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง 2. ราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 80,000 บาท 3. ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
23
ศูนย์สารสนเทศ
กันยายน
ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 26 ชุด
832,000 สอบราคา
1. บริษัท โพลเวลอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ จำกัด /เสนอราคา 745,576 บาท 2. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล โปรดักส์ จำกัด /เสนอราคา 816,036 บาท 3. บริษัท โอลิมเปีย คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด /เสนอราคา 737,230 บาท 4. บริษัท จอย วิชั่น จำกัด /เสนอราคา 856,856 บาท 5. หจก. อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ /เสนอราคา 759,486 บาท 6. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด /เสนอราคา 815,126 บาท
บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนล โปรดักส์ จำกัด /ราคาที่รับ 816,036 บาท
1. เสนอรายละเอียดถูกต้องเพียงรายเดียว 2. ราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 15,964 บาท 3. ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
24
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
กุมภาพันธ์
จ้างเหมาปรับปรุงห้องบันทึกเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
209,000 สอบราคา
บริษัทยูเร้เมอร์ เอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด/178,700 บาท
บริษัทยูเร้เมอร์ เอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด/178,700 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด มีรายละเอียดถูกต้อง
25
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
เมษายน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 58 เครื่อง
1,983,500 สอบราคา
บริษัท ส.พันแสน จำกัด/1,963,603 บาท
บริษัท ส.พันแสน จำกัด/1,963,603 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด มีรายละเอียดถูกต้อง
26
กองคลัง
มิถุนายน
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 3 คัน
1,800,000 บาท สอบราคา
บริษัท ซีคอนสแควร์เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด/1,532,775 บาท
บริษัท ซีคอนสแควร์เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด/1,532,775 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด มีรายละเอียดถูกต้อง
27
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
มิถุนายน
จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งตามโครงการระบบงานห้องสมุอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการเกษตร 2 กลุ่ม 9 รายการ
680,200 สอบราคา
1. บริษัท ดิจิตอล ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด/กลุ่มที่ 1 (1 รายการ)/228,982 บาท 2. บริษัทโพเวลอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ จกัด /กลุ่มท่ 2 (6 รายการ ๆ ที่ 2.1- 2.3,2.6,2.8 ,2.9)/193,135 บาท 3. บริษัท แวครีเสิร์ช จำกัด/กลุ่มที่ 2 (2 รายการ ๆ ที่ 2.4-2.5)/53,500 บาท
1. บริษัท ดิจิตอล ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด/กลุ่มที่ 1 (1 รายการ)/228,982 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของแต่ละรายการ มีรายละเอียดถูกต้อง
28
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กันยายน
จ้างเหมาปรับปรุงห้อง 101 อาคาร 1 พร้อมอุปกรณ์ เป็นห้องศูนย์บริการร่วม กรมส่งเสริมการเกษตร
1,000,000 สอบราคา
บริษัท แคพพรีคอนร์น ครีเอทีฟ จำกัด/979,063.32 บาท
บริษัท แคพพรีคอนร์น ครีเอทีฟ จำกัด/979,063.32 บาท
เสนอราคาต่ำสุด มีรายละเอียดถูกต้อง
29
กองคลัง
กันยายน
จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกปั๊มบางจากถึงโค้งกรมป่าไม้ ภายในบริเวณเกษตรกลาง กรุงเทพฯ
1,050,000 สอบราคา
1. บริษัทอาทิตย์ 2004 จำกัด/844,000 บาท 2. บริษัท เอ.พี. บาร์เธอร์ จำกัด/884,900 บาท 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัก เอื้อสินซัพพลาย/890,000 บาท 4. หจก. รดา การช่าง/830,000 บาท 5. บ.บุญนำโชคพัฒนา จำกัด/860,000 บาท 6. บ. เพิ่มชัยการช่าง จำกัด/779,558 บาท 7. หจก. ธาริณี กรุ๊ป/888,100 บาท 8. บ. โฟล์คแอนด์ฟรุ๊ค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด/690,000 บาท 9. บ. ชวเนศ จำกัด/992,900 บาท
บ. โฟล์คแอนด์ฟรุ๊ค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด/690,000 บาท
เสนอาคาต่ำสุด มีรายละเอียดถูกต้อง
30
ศูนย์สารสนเทศ
พฤศจิกายน
ซื้อเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) จำนวน 100 ชุด พร้อมฝึกอบรมการใช้งาน
900,000 สอบราคา
1. บจก.อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) เสนอราคา 900,000 บาท 2. บจก.บางกอก อินโฟ คอม เสนอราคา 1,064,000 บาท
บจก.อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) ราคา 900,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด และเสนอรายละเอียดถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กรมฯ กำหนด
31
ศูนย์สารสนเทศ
พฤศจิกายน
เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตรื (GPS) จำนวน 100 ชุด
900,000 สอบราคา
1. บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอ GPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 100 ชุด ราคาชุดละ 9,000 บาท เป็นเงิน 900,000 บาท 2. บริษัท บางกอก อินโฟ คอม จำกัด เสนอ GPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 100 ชุด ราคาชุดละ 10,640 บาท เป็นเงิน 1,064,000 บาท
บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอ GPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 100 ชุด ราคาชุดละ 9,000 บาท เป็นเงิน 900,000 บาท
- เสนอราคาต่ำสุด - เสนอรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ - ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ละทิ้งงาน
32
ศูนย์สารสนเทศ
ธันวาคม
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น-แขวน ขนาด 30,100 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
93,000 ตกลงราคา
บริษัท ไทยนิปปอนแอร์ จำกัด เสนอราคายี่ห้อ เทรน รุ่น TTK530DB5+MC530GB5R จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินรวม 89,880 บาท
บริษัท ไทยนิปปอนแอร์ จำกัด ในวงเงิน 89,880 บาท ส่งมอบ 3 วัน หลังจากรับใบสั่งซื้อ
1. เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข 2. เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 3.354% 3. ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน 4. เป็นใบสั่งซื้อเลขที่ ซ.กรม 2/2551 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550
33
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
ธันวาคม
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
122,000 วิธีพิเศษ
หจก. เอส.ที.แอสไพร์ส เสนอราคา 2 รายการ วงเงิน 100,366 บาท
หจก.เอส.ที.แอสไพร์ส (ไทยแลนด์) เสนอราคา 2 รายการ ในวงเงิน 100,366 บาท
1. เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข 2. เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 3. ไม่มีรายชื่อเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
34
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ธันวาคม
จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบริเวณปั๊มน้ำมันบางจากเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จำหน่ายและ
ประกวดราคา
35
กองคลัง
มกราคม
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
2,269,196.08 e-Auction
1. บริษัท พี เอ อี เทรดดิ้ง จำกัด 2. บริษัท เอส เอฟ ซี สแตนดาร์ด เซอร์วิส จำกัด 3. บริษัท เดียร์ ซัพพาย เซอร์วิส จำกัด
บริษัท พี เอ อี เทรดดิ้ง จำกัด
เป็นผู้เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงรายเดียว
36
กองการเจ้าหน้าที่
มกราคม
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ชนิด 10 ตู้/ชุด จำนวน 1 ชุด
87,500 ตกลงราคา
1. บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด เสนอราคา 87,500 บาท 2. บริษัท ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา 100,045 บาท
บริษัท ภีมเชษฐ์ จำกัด ราคา 87,500 บาท
- เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข - ราคาเท่ากับวงเงินงบประมาณ - ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
37
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ธันวาคม
จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารบริเวณปั๊มน้ำมันบางจากเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จำหน่ายและ
459,000 บาท วิธีพิเศษ
บริษัท โบอิเซ่ แลนด์ จำกัด เสนอราคา 456,000 บาท
บริษัท โบอิเซ่ แลนด์ จำกัด /456,000 บาท
- เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข - เสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 3,000 บาท หรือ 0.653% - เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง 1,800 บาท หรือ 0.393% - ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
38
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ธันวาคม
จ้างเหมาจัดทำพื้นที่แสดงนิทรรศการและปรับภูมิทัศน์ ตามโครงการจัดทำบัวหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ
790,610 บาท วิธีพิเศษ
บริษัท กรีนทั้มบ์ จำกัด เสนอราคา 790,050 บาท
บริษัท กรีนทั้มบ์ จำกัด ราคา 790,050 บาท
- เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข - เสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 560 บาท หรือ 0.070% - เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง 83,850 บาท หรือ 9.594% - ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
39
ศูนย์สารสนเทศ
มกราคม
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ชนิด Flatbed จำนวน 4 เครื่อง
80,000 ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.แอสไพร์ เสนอราคา 79,180 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.แอสไพร์ ราคา 79,180 บาท
- เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข - ราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 820 บาท หรือ 1.03% - ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
40
ศูนย์สารสนเทศ
ธันวาคม
จ้างที่ปรึกษาพัฒนาโปรแกรมระบบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ/การระบาดศัตรูพืชและรายงานการให้ความช่วยเหลือ (ระยะ 2)
1,000,000 อื่นๆ
1 บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เสนอราคา 1,100,000 บาท 2. บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด เสนอราคา 840,000 บาท
บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด ราคา 840,000 บาท (สัญญาจ้างที่ปรึกษา 6/2551 ลงวันที่ 18 มกราคม 2551)
- เสนอรายละเอียดทางด้านเทคนิคและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมฯ - ราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 160,000 บาท หรือ 16% - ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
41
ศูนย์สารสนเทศ
มกราคม
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ส.6/2551)
ประกวดราคา
42
มกราคม
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ส.6/2551)
1,131,500 สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 31 ชุด มีผู้เสนอราคา 15 ราย 1. บริษัท วิวเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอยี่ห้อ Itron รุ่น Dynamic Serier C1800 เสนอราคา 767,924 บาท 2. บริษัท อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Premier เสนอราคา 840,859.50 บาท 3. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Permier เสนอราคา 842,518 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Permier เสนอราคา 845,835 บาท 5. บริษัท มิชชั่น แอสเซมบลี ลายน์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Mission รุ่น OPTIMA Series เสนอราคา 845,835 บาท 6. บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Permier เสนอราคา 865,737 บาท 7. บริษัท ชัยรัตน์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด เสนอยี่ห้อ ASUS รุ่น P3-PH5X เสนอราคา 888,956 บาท 8. บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles เสนอราคา 902,224 บาท 9. บริษัท สยามพล วิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ Optimax รุ่น MAX Series เสนอราคา 912,175 บาท 10. บริษัท โอลิมเปีย คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Optimax รุ่น MAX Series เสนอราคา 928,760 บาท 11. บริษัท อินฟอร์ เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด เสนอยี่ห้อ HP compaq รุ่น DC 5700 เสนอราคา 932,077 บาท 12. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 330 เสนอราคา 988,466 บาท 13.บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 เสนอราคา 991,783 บาท 14. บริษัท บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 330 เสนอราคา 1,029,200 บาท 15. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ ATCE รุ่น Prestige เสนอราคา 808,352.90 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 26 เครื่อง มีผู้เสนอราคา 14 ราย 1. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ MSI รุ่น VR601 เสนอราคา 795,485.08 บาท 2. บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ MSI รุ่น VR601 เสนอราคา 876,330 บาท 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ LENOVO รุ่น Y410 เสนอราคา 900,533.40 บาท 4. บริษัท อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอยี่ห้อ MSI รุ่น VR601 เสนอราคา 909,714 บาท 5. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น LATITUDE D630 เสนอราคา 941,707 บาท 6. บริษัท ญาสิทธิ์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น S7111 เสนอราคา 954,226 บาท 7. บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น Extensa 4620 เสนอราคา 973,700 บาท 8. บริษัท บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น LATITUDE D630 เสนอราคา 977,600 บาท 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ซีสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ LENOVO รุ่น Y410 เสนอราคา 979,264 บาท 10. บริษัท อัลทิเมท ซีสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compaq รุ่น Pavillion เสนอราคา 1,060,462 บาท 11. บริษัท อินฟอร์ เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น TECRA A6-1144T เสนอราคา 1,068,288 บาท 12. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น TECRA A6เสนอราคา 1,204,327.80 บาท 13.บริษัท พันธกิจ บิซิเนส จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6510b เสนอราคา 1,249,118 บาท 14. บริษัท ชัยรัตน์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6510b เสนอราคา 1,377,090 บาท
รายการที่ 1 เครื่อ
43
ศูนย์สารสนเทศ
มกราคม
ประกวดราคา
44
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ธันวาคม
จ้างเหมาจัดทำบู๊ทจำหน่ายสินค้า (Q-Shop) จำนวน 2 ชุด
100,000 ตกลงราคา
นางดาชญา ไชยบุญเรือง เสนอราคา 99,600 บาท
นางดาชญา ไชยบุญเรือง ราคา 99,600 บาท ส่งมอบภายใน 10 วัน นับถัดจากวันรับใบสั่ง
1.เสนอรายละเอียดถูกต้อง 2.ราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 400 บาท คิดเป็น 0.4% 3.ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน 4. ใบสั่งจ้างเลขที่ จ.กรม 2/2551 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2550
45
กองคลัง
มกราคม
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และสนามหญ้า ในบริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ธ.ค.50-ก.ย.51)
324,335 สอบราคา
- คณะบุคคล ซี.บี.อาร์ การ์เด้น เสนอราคาเดือนละ 28,500 บาท ราคารวม 285,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม - บริษัท พีเออี (เทรดดิ้ง) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนละ 47,989.50 บาท ราคารวม 479,895 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) - บริษัท เคทีวี คอมเมอร์เชียล จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนละ 32,100 บาท ราคารวม 321,000 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) - บริษัท เวิลด์แพลน เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนละ 42,800 บาท ราคารวม 428,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- คณะบุคคล ซี.บี.อาร์ การ์เด้น เสนอราคาเดือนละ 28,500 บาท ราคารวม 285,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
46
กองคลัง
มกราคม
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และสนามหญ้า ในบริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ธ.ค.50-ก.ย.51)
324,335 สอบราคา
- คณะบุคคล ซี.บี.อาร์ การ์เด้น เสนอราคาเดือนละ 28,500 บาท ราคารวม 285,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม - บริษัท พีเออี (เทรดดิ้ง) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนละ 47,989.50 บาท ราคารวม 479,895 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) - บริษัท เคทีวี คอมเมอร์เชียล จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนละ 32,100 บาท ราคารวม 321,000 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) - บริษัท เวิลด์แพลน เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนละ 42,800 บาท ราคารวม 428,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- คณะบุคคล ซี.บี.อาร์ การ์เด้น เสนอราคาเดือนละ 28,500 บาท ราคารวม 285,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด รายละเอียดถูกต้อง
47
กองคลัง
มกราคม
ประกวดราคา
48
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
ธันวาคม
1. ซื้อเครื่อง PC Computer ประมวลผลระดับสูง จำนวน 2 ชุด
ประกวดราคา
49
มกราคม
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ส.6/2551)
1,131,500 สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 31 ชุด มีผู้เสนอราคา 15 ราย 1. บริษัท วิวเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอยี่ห้อ Itron รุ่น Dynamic Serier C1800 เสนอราคา 767,924 บาท 2. บริษัท อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Premier เสนอราคา 840,859.50 บาท 3. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Permier เสนอราคา 842,518 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Permier เสนอราคา 845,835 บาท 5. บริษัท มิชชั่น แอสเซมบลี ลายน์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Mission รุ่น OPTIMA Series เสนอราคา 845,835 บาท 6. บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Permier เสนอราคา 865,737 บาท 7. บริษัท ชัยรัตน์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด เสนอยี่ห้อ ASUS รุ่น P3-PH5X เสนอราคา 888,956 บาท 8. บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles เสนอราคา 902,224 บาท 9. บริษัท สยามพล วิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ Optimax รุ่น MAX Series เสนอราคา 912,175 บาท 10. บริษัท โอลิมเปีย คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Optimax รุ่น MAX Series เสนอราคา 928,760 บาท 11. บริษัท อินฟอร์ เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด เสนอยี่ห้อ HP compaq รุ่น DC 5700 เสนอราคา 932,077 บาท 12. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 330 เสนอราคา 988,466 บาท 13.บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 เสนอราคา 991,783 บาท 14. บริษัท บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 330 เสนอราคา 1,029,200 บาท 15. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ ATCE รุ่น Prestige เสนอราคา 808,352.90 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 26 เครื่อง มีผู้เสนอราคา 14 ราย 1. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ MSI รุ่น VR601 เสนอราคา 795,485.08 บาท 2. บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ MSI รุ่น VR601 เสนอราคา 876,330 บาท 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ LENOVO รุ่น Y410 เสนอราคา 900,533.40 บาท 4. บริษัท อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอยี่ห้อ MSI รุ่น VR601 เสนอราคา 909,714 บาท 5. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น LATITUDE D630 เสนอราคา 941,707 บาท 6. บริษัท ญาสิทธิ์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น S7111 เสนอราคา 954,226 บาท 7. บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น Extensa 4620 เสนอราคา 973,700 บาท 8. บริษัท บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น LATITUDE D630 เสนอราคา 977,600 บาท 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ซีสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ LENOVO รุ่น Y410 เสนอราคา 979,264 บาท 10. บริษัท อัลทิเมท ซีสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compaq รุ่น Pavillion เสนอราคา 1,060,462 บาท 11. บริษัท อินฟอร์ เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น TECRA A6-1144T เสนอราคา 1,068,288 บาท 12. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น TECRA A6เสนอราคา 1,204,327.80 บาท 13.บริษัท พันธกิจ บิซิเนส จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6510b เสนอราคา 1,249,118 บาท 14. บริษัท ชัยรัตน์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6510b เสนอราคา 1,377,090 บาท
รายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 31 ชุด
50
มกราคม
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ส.6/2551)
1,131,500 สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 31 ชุด มีผู้เสนอราคา 15 ราย 1. บริษัท วิวเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอยี่ห้อ Itron รุ่น Dynamic Serier C1800 เสนอราคา 767,924 บาท 2. บริษัท อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Premier เสนอราคา 840,859.50 บาท 3. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Permier เสนอราคา 842,518 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Permier เสนอราคา 845,835 บาท 5. บริษัท มิชชั่น แอสเซมบลี ลายน์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Mission รุ่น OPTIMA Series เสนอราคา 845,835 บาท 6. บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Permier เสนอราคา 865,737 บาท 7. บริษัท ชัยรัตน์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด เสนอยี่ห้อ ASUS รุ่น P3-PH5X เสนอราคา 888,956 บาท 8. บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles เสนอราคา 902,224 บาท 9. บริษัท สยามพล วิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ Optimax รุ่น MAX Series เสนอราคา 912,175 บาท 10. บริษัท โอลิมเปีย คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Optimax รุ่น MAX Series เสนอราคา 928,760 บาท 11. บริษัท อินฟอร์ เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด เสนอยี่ห้อ HP compaq รุ่น DC 5700 เสนอราคา 932,077 บาท 12. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 330 เสนอราคา 988,466 บาท 13.บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 เสนอราคา 991,783 บาท 14. บริษัท บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 330 เสนอราคา 1,029,200 บาท 15. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ ATCE รุ่น Prestige เสนอราคา 808,352.90 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 26 เครื่อง มีผู้เสนอราคา 14 ราย 1. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ MSI รุ่น VR601 เสนอราคา 795,485.08 บาท 2. บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ MSI รุ่น VR601 เสนอราคา 876,330 บาท 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ LENOVO รุ่น Y410 เสนอราคา 900,533.40 บาท 4. บริษัท อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอยี่ห้อ MSI รุ่น VR601 เสนอราคา 909,714 บาท 5. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น LATITUDE D630 เสนอราคา 941,707 บาท 6. บริษัท ญาสิทธิ์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น S7111 เสนอราคา 954,226 บาท 7. บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น Extensa 4620 เสนอราคา 973,700 บาท 8. บริษัท บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น LATITUDE D630 เสนอราคา 977,600 บาท 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ซีสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ LENOVO รุ่น Y410 เสนอราคา 979,264 บาท 10. บริษัท อัลทิเมท ซีสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compaq รุ่น Pavillion เสนอราคา 1,060,462 บาท 11. บริษัท อินฟอร์ เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น TECRA A6-1144T เสนอราคา 1,068,288 บาท 12. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น TECRA A6เสนอราคา 1,204,327.80 บาท 13.บริษัท พันธกิจ บิซิเนส จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6510b เสนอราคา 1,249,118 บาท 14. บริษัท ชัยรัตน์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6510b เสนอราคา 1,377,090 บาท
รายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 31 ชุด
51
มกราคม
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ส.6/2551)
1,131,500 สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 31 ชุด มีผู้เสนอราคา 15 ราย 1. บริษัท วิวเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอยี่ห้อ Itron รุ่น Dynamic Serier C1800 เสนอราคา 767,924 บาท 2. บริษัท อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Premier เสนอราคา 840,859.50 บาท 3. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Permier เสนอราคา 842,518 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Permier เสนอราคา 845,835 บาท 5. บริษัท มิชชั่น แอสเซมบลี ลายน์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Mission รุ่น OPTIMA Series เสนอราคา 845,835 บาท 6. บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Permier เสนอราคา 865,737 บาท 7. บริษัท ชัยรัตน์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด เสนอยี่ห้อ ASUS รุ่น P3-PH5X เสนอราคา 888,956 บาท 8. บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles เสนอราคา 902,224 บาท 9. บริษัท สยามพล วิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ Optimax รุ่น MAX Series เสนอราคา 912,175 บาท 10. บริษัท โอลิมเปีย คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Optimax รุ่น MAX Series เสนอราคา 928,760 บาท 11. บริษัท อินฟอร์ เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด เสนอยี่ห้อ HP compaq รุ่น DC 5700 เสนอราคา 932,077 บาท 12. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 330 เสนอราคา 988,466 บาท 13.บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 เสนอราคา 991,783 บาท 14. บริษัท บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 330 เสนอราคา 1,029,200 บาท 15. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ ATCE รุ่น Prestige เสนอราคา 808,352.90 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 26 เครื่อง มีผู้เสนอราคา 14 ราย 1. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ MSI รุ่น VR601 เสนอราคา 795,485.08 บาท 2. บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ MSI รุ่น VR601 เสนอราคา 876,330 บาท 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ LENOVO รุ่น Y410 เสนอราคา 900,533.40 บาท 4. บริษัท อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอยี่ห้อ MSI รุ่น VR601 เสนอราคา 909,714 บาท 5. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น LATITUDE D630 เสนอราคา 941,707 บาท 6. บริษัท ญาสิทธิ์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น S7111 เสนอราคา 954,226 บาท 7. บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น Extensa 4620 เสนอราคา 973,700 บาท 8. บริษัท บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น LATITUDE D630 เสนอราคา 977,600 บาท 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ซีสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ LENOVO รุ่น Y410 เสนอราคา 979,264 บาท 10. บริษัท อัลทิเมท ซีสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compaq รุ่น Pavillion เสนอราคา 1,060,462 บาท 11. บริษัท อินฟอร์ เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น TECRA A6-1144T เสนอราคา 1,068,288 บาท 12. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น TECRA A6เสนอราคา 1,204,327.80 บาท 13.บริษัท พันธกิจ บิซิเนส จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6510b เสนอราคา 1,249,118 บาท 14. บริษัท ชัยรัตน์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6510b เสนอราคา 1,377,090 บาท
รายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 31 ชุด บริษัท วิวเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด
52
มกราคม
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ส.6/2551)
1,131,500 สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 31 ชุด มีผู้เสนอราคา 15 ราย 1. บริษัท วิวเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอยี่ห้อ Itron รุ่น Dynamic Serier C1800 เสนอราคา 767,924 บาท 2. บริษัท อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Premier เสนอราคา 840,859.50 บาท 3. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Permier เสนอราคา 842,518 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Permier เสนอราคา 845,835 บาท 5. บริษัท มิชชั่น แอสเซมบลี ลายน์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Mission รุ่น OPTIMA Series เสนอราคา 845,835 บาท 6. บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Permier เสนอราคา 865,737 บาท 7. บริษัท ชัยรัตน์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด เสนอยี่ห้อ ASUS รุ่น P3-PH5X เสนอราคา 888,956 บาท 8. บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Powell รุ่น Achilles เสนอราคา 902,224 บาท 9. บริษัท สยามพล วิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ Optimax รุ่น MAX Series เสนอราคา 912,175 บาท 10. บริษัท โอลิมเปีย คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Optimax รุ่น MAX Series เสนอราคา 928,760 บาท 11. บริษัท อินฟอร์ เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด เสนอยี่ห้อ HP compaq รุ่น DC 5700 เสนอราคา 932,077 บาท 12. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 330 เสนอราคา 988,466 บาท 13.บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M460 เสนอราคา 991,783 บาท 14. บริษัท บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 330 เสนอราคา 1,029,200 บาท 15. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ ATCE รุ่น Prestige เสนอราคา 808,352.90 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 26 เครื่อง มีผู้เสนอราคา 14 ราย 1. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ MSI รุ่น VR601 เสนอราคา 795,485.08 บาท 2. บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ MSI รุ่น VR601 เสนอราคา 876,330 บาท 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ LENOVO รุ่น Y410 เสนอราคา 900,533.40 บาท 4. บริษัท อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอยี่ห้อ MSI รุ่น VR601 เสนอราคา 909,714 บาท 5. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น LATITUDE D630 เสนอราคา 941,707 บาท 6. บริษัท ญาสิทธิ์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น S7111 เสนอราคา 954,226 บาท 7. บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น Extensa 4620 เสนอราคา 973,700 บาท 8. บริษัท บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น LATITUDE D630 เสนอราคา 977,600 บาท 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ซีสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ LENOVO รุ่น Y410 เสนอราคา 979,264 บาท 10. บริษัท อัลทิเมท ซีสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compaq รุ่น Pavillion เสนอราคา 1,060,462 บาท 11. บริษัท อินฟอร์ เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น TECRA A6-1144T เสนอราคา 1,068,288 บาท 12. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น TECRA A6เสนอราคา 1,204,327.80 บาท 13.บริษัท พันธกิจ บิซิเนส จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6510b เสนอราคา 1,249,118 บาท 14. บริษัท ชัยรัตน์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6510b เสนอราคา 1,377,090 บาท
รายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 31 ชุด บริษัท วิวเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด
53
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
มกราคม
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ส.13/2551)
174,000 สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens วงเงินงบประมาณ 155,000 บาท 1. บริษัท เลิร์นนิ่ง โซลูชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น P5270 เป็นเงิน 155,000 บาท 2. บริษัท ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ BEN Q รุ่น MP-770 เป็นเงิน 63,665 บาท 3. บริษัท พรีวิว ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ BEN Q รุ่น MP-770 เป็นเงิน 62,060 บาท 4. บริษัท ห้างเทพนคร จำกัด เสนอยี่ห้อออฟโตม่า ร่น อีพี-780 เป็นเงิน 90,950 บาท 5. บริษัท อินเทลลิงค์ จำกัด เสนอยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น XD490U เป็นเงิน 89,987 บาท รายการที่ 2 กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล วงเงินงบประมาณ 19,000 บาท 1. บริษัท เลิร์นนิ่ง โซลูชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ SONY รุ่น DSLR-A100 เป็นเงิน 37,450 บาท 2. บริษัท ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ PANASONIC รุ่น DMC-FZ50 เป็นเงิน 25,519.50 บาท 3. บริษัท ไดเร็คชั่นแพลน จำกัด เสนอยี่ห้อ CANON รุ่น CANON EOS400D เป็นเงิน 31,869.95 บาท
รับราคาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จากบริษัท เลิร์นนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ยี่ห้อ ACER รุ่น P5270 เป็นเงิน 60,883 บาท และยกเลิกการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1 ล้านพิกเซล
- ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 94,117 บาท หรือ 60.72% - รายที่ขอรับราคาไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน - เสนอรายละเอียดถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กรมกำหนด
54
กองคลัง
ตุลาคม
จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
5,886,996.- อื่นๆ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
จ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว 11 ลงวันที่ 20 มกราคม 2547 โดยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/16317 ลงวันที่ 16 กันยายน 2546
55
ศูนย์สารสนเทศ
มกราคม
จ้างที่ปรึกษาพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (วิธีตกลง)
475,000 อื่นๆ
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด / 474,000 บาท
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด /474,000 บาท
1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง 2. เสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 1,000 บาท คิดเป็น 0.21% 3. ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
56
ศูนย์สารสนเทศ
มกราคม
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ส.6/2551)
รายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 31 ชุด ประกวดราคา
57
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
กุมภาพันธ์
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรเพื่อใช้เป็นห้อง Studio
351,000 สอบราคา
1. บริษัท เจพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/340,324.49 บาท 2. ร้านพลเฟอร์นิเจอร์/316,000 บาท 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเก้/890,679 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีซี ดีเวลลอปเมนท์/325,000 บาท 5. บริษัท เช็คคอเปอร์เรชั่น จำกัด/344,743.30 บาท 6. บริษัท แคพพรีคอร์น ครีเอทีฟ จำกัด/350,960บาท 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉันธไมตรีวิศวกรรม/347,187.50 บาท
บริษัท เจพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/ราคาที่รับ 340,224.49 บาท
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขที่กรมฯ กำหนดเพียงรายเดียว ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และต่ำกว่าราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด
58
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
กุมภาพันธ์
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 3 รายการ
100,000 ตกลงราคา
บริษัท วิวัฒนาการสื่อไทย จำกัด
บริษัท วิวัฒนาการสื่อไทย จำกัด และราคาที่รับ 99,000 บาท
เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ
59
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
มกราคม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
1,680,000 สอบราคา
1. บริษัท ซีคอนสแควร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเพียง 1 รายการ คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ยี่ห้อ ฟอร์ดเรนเจอร์ ประกอบในประเทศไทย จำนวน 1 คัน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มคันละ 545,700 บาท กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน 2. บริษัท ชลบุรี ท็อปคาร์ จำกัด เสนอราคาเพียง 1 รายการ คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ยี่ห้อ ฟอร์ดเรนเจอร์ ประกอบในประเทศไทย จำนวน 1 คัน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มคันละ 515,740 บาท กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน 3. บริษัท มิตซู รุ่งเจริญ จำกัด เสนอราคาเพียง 1 รายการ คือ รายการเสนอราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ไทรทัน ประกอบในประเทศไทย จำนวน 1 คัน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มคันละ 540,200 บาท กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน 4. บริษัท สยามกลการเซลล์ จำกัด เสนอราคา 2 รายการ ดังนี้ 4.1 รถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ นิสสัน URVAN Standard Roof (Base) Minor Change แบบ TWS 4 RTFE 25 UWAY 40 CY ปริมาณกระบอกสูบ 2,953 ลบ.ซม. ประกอบในประเทศไทย จำนวน 1 คัน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มคันละ 990,000 บาท กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน 4.2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ยี่ห้อ นิสสัน ฟรอนเทียร์ นาวาราใหม่ ประกอบในประเทศไทย จำนวน 1 คัน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มคันละ 650,000 บาท กำหนดส่งมอบของภายใน 30 วัน
1. บริษัท สยามกลการเซลล์ จำกัด รถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 983,000 บาท 2. บริษัท ชลบุรีท็อปคาร์ จำกัด รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 515,740 บาท
เสนอราคาเพียงรายเดียว และเสนอราคาต่ำสุด
60
ศูนย์สารสนเทศ
กุมภาพันธ์
จ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร จำนวน 1 ระบบ
475,000 อื่นๆ
1. บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด/1,203,750 บาท 2. บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด/435,000 บาท 3. บริษัท ซอฟต์โปรเจค จำกัด/984,400 บาท 4. บริษัท เทราซอฟต์/299,900 บาท
บริษัท เทราซอฟต์ จำกัด / 297,000 บาท (ราคาต่อรองแล้ว)
1. เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข 2. เสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 178,000 บาท คิดเป็น 37.48% 3. ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน (สัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ 9/2551 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551)
61
กลุ่มตรวจสอบภายใน
มีนาคม
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (กตน 1 เครื่อง สพท. 3 เครื่อง)
128000 สอบราคา
บริษัท รอยัลคอมฟอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอ 153,994.40 บาท บริษัท เค.ที.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอ 141,240 บาท บริษัท ชัยดำรง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 163,068 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนเปอร์เฟคท์ เสนอ 123,752 บาท บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 134,820 บาท บริษัท บ้านกล้วย เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เสนอ 164,780 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง เสนอ 141,240 บาท บริษัท ส.พันแสน จำกัด เสนอราคา 126,260 บาท ซื้อรวมกับสพท.อีก 3 เครื่อง
บริษัท ส.พันแสน จำกัด เสนอราคา 126,260 บาท
เสนอราคาต่ำเป็นรายที่ 2 และเสนอถูกต้องตามเงื่อนไข
62
กลุ่มตรวจสอบภายใน
มีนาคม
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (กตน 1 เครื่อง สพท. 3 เครื่อง)
128000 สอบราคา
บริษัท รอยัลคอมฟอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอ 153,994.40 บาท บริษัท เค.ที.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอ 141,240 บาท บริษัท ชัยดำรง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 163,068 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนเปอร์เฟคท์ เสนอ 123,752 บาท บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 134,820 บาท บริษัท บ้านกล้วย เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เสนอ 164,780 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง เสนอ 141,240 บาท บริษัท ส.พันแสน จำกัด เสนอราคา 126,260 บาท ซื้อรวมกับสพท.อีก 3 เครื่อง
บริษัท ส.พันแสน จำกัด เสนอราคา 126,260 บาท
เสนอราคาต่ำเป็นรายที่ 2 และเสนอถูกต้องตามเงื่อนไข
63
กองคลัง
มีนาคม
จ้างพิมพ์สมุดบัญชี และสมุดทะเบียนต่าง ๆ รวม 7 รายการ ประกอบด้วย
ประกวดราคา
64
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
มีนาคม
จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปลูกลำไยนอกฤดูคุณภาพดี 13 รายการ
3,600,000 วิธีพิเศษ
1. บริษัท กระแสใส จำกัด เสนอราคา 13 รายการ วงเงิน 3,588,500 บาท 2. บริษัท มีเดียไบรท์ จำกัด เสนอราคา 12 รายการ วงเงิน 4,778,000 บาท (ไม่เสนอรายการที่ 9) 3. บริษัท ซิกเว่ย์ จำกัด เสนอราคา 12 รายการ วงเงิน 4,273,000 บาท (ไม่เสนอรายการที่ 9)
บริษัท กระแสใส จำกัด เป็นเงิน 3,588,500 บาท
1. เสนอรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กรมฯ กำหนด และมีราคาต่ำสุดทุกรายการ 2. ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 11,500 บาท 3. ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ละทิ้งงาน
65
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
มีนาคม
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับงานแผนที่ กลุ่มที่ 1
126,000 สอบราคา
บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด,บริษัท พันธกิจ บิซิเนส จำกัด
บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด
เสนอราคาต่ำสุด
66
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
มีนาคม
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับงานแผนที่ กลุ่มที่ 1
126,000 สอบราคา
บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด,บริษัท พันธกิจ บิซิเนส จำกัด
บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด
เสนอราคาต่ำสุด
67
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
มีนาคม
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาสำหรับงานประมวลผล และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens
100,000 สอบราคา
1. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด ,2. บริษัท พันธกิจ บิซิเนส จำกัด
บริษัท พันธกิจ บิซิเนส จำกัด ราคา 87,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
68
กองคลัง
มกราคม
จ้างพิมพ์ทะเบียนสมุดคุมทรัพย์สินและสมุดเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
42300 ตกลงราคา
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ราคา 42,300 บาท
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ราคา 42,300 บาท
เป็นผู้มีอาชีพ
69
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
พฤษภาคม
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
19,000 ตกลงราคา
บริษัท พาโซย่า จำกัด เสนอ 18,900 บาท บริษัท ออวิด้า จำกัด เสนอ 58,743 บาท
บริษัท พาโซย่า จำกัด เสนอ 18,900 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ
70
กองคลัง
พฤษภาคม
พิมพ์สมุดบัญชีและสมุดทะเบียนต่าง ๆ รวม 7 รายการ
159,900 อื่นๆ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด /ราคาที่เสนอ 159,900บาท
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด /ราคาที่รับ 159,900บาท
จัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี และราคามาตรฐานการพิมพ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
71
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เมษายน
จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกาตร ปี 2550 รวม 2 รายการ
3,581,200 อื่นๆ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด/ราคาที่เสนอ 2,978,250 บาท
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด/ราคาที่รับ 2,978,250 บาท
จัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี และราคามาตรฐานการพิมพ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
72
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เมษายน
จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกาตร ปี 2550 รวม 2 รายการ
3,581,200 อื่นๆ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด/ราคาที่เสนอ 2,978,250 บาท
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด/ราคาที่รับ 2,978,250 บาท
จัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี และราคามาตรฐานการพิมพ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
73
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เมษายน
จ้างเหมาจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
30,000,000 วิธีพิเศษ
1. บริษัท เอ็กซ์ไฟร์ โลจิก กรู๊ป จำกัด/ราคาที่เสนอ 31,000,000 บาท 2. บริษัท โพเอม่า จำกัด/ราคาที่เสนอ 30,000,000 บาท
บริษัท โพเอม่า จำกัด/ราคาที่รับ 29,900,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด มีรายละเอียดถูกต้อง ไม่เกินวงเงินที่ได้รับงบประมาณ
74
สำนักพัฒนาเกษตรกร
พฤษภาคม
จ้างฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรคลื่นลูกใหม่" จำนวน 1,100 คน แบบออกเป็น 10 รุ่น ๆ ละ 6 วัน รวม 48 ชั่วโมง
12,099,000 อื่นๆ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ วงเงิน 12,099,000 บาท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ วงเงิน 12,099,000 บาท
1. เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข 2.เสนอราคาเท่ากับวงเงินงบประมาณ 3.ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน 4. หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1003/6491 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
75
ศูนย์สารสนเทศ
มิถุนายน
ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง
33,500 ตกลงราคา
ร้านรุ่งเจริญกิจ เสนอราคาเครื่องปรับอากาศขนาด 19,037.25 บีทียู ยี่ห้อแคเรียร์ รุ่น 42VE/38RE ชนิดตั้งได้แขวนได้พร้อมรีโมทไร้สาย ราคา 33,000 บาท
ร้านรุ่งเจริญกิจ เป็นเงิน 33,500 บาท
- ราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 500 บาท - ผู้เสนอราคาไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
76
ศูนย์สารสนเทศ
มิถุนายน
จ้างเหมาปรับปรุงห้อง ชั้น 1 อาคาร 5 (อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) ห้องหมายเลข 105 และ 106 เป็นห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (ส.16/2551)
1,000,000 สอบราคา
1.บริษัท เจพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 999,037.39 บาท 2. บริษัท เอเชียเฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 990,124.50 บาท 3. บริษัท เอ-เทค อินเตอร์เทรด มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 935,273.51 บาท 4. บริษัท ทีดี เซอร์เวย์ แอนด์ ซีวิล จำกัด เสนอราคา 973,700 บาท 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉันธไมตรี วิศวกรรม เสนอราคา 917,742.20 บาท 6. บริษัท แคพพรีคอร์น ครีเอทีฟ จำกัด เสนอราคา 998,726 บาท 7. บริษัท โมเดิร์น 456 จำกัด เสนอราคา 1,069,200 บาท 8. บริษัท 108 โอเอ จำกัด เสนอราคา 938,338 บาท 9. บริษัท วุฒิภัทร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 951,120.86 บาท
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้เสนอราคาทุกรายยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ครบถ้วนตามข้อ 3
77
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
กรกฎาคม
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
400000 สอบราคา
1. บริษัท รัตนาธิเบศร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 342,680 บาท 2. บริษัท เนลสัน แอนด์ บราเดอร์ จำกัด เสนอราคา 341,330 บาท
บริษัท เนลสัน แอนด์ บราเดอร์ จำกัด เสนอราคา 341,330 บาท ยินดีลดราคา 340,000 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศสอบราคา
78
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิงหาคม
จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ผลสำเร็จของเกษตรกรตามโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร และโครงการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษรกละสหกรณ์
25,000,000 e-Auction
1. บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) / ราคาที่เสนอ 24,775,000 บาท 2. บริษัท เค ครีเอเตอร์ จำกัด / ราคาที่เสนอ 24,800,000 บาท
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) / ราคาที่รับ 24,750,000 บาท (เดิมเสนอ 24,775,000 บาท)
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด มีรายละเอียดถูกต้อง
79
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เมษายน
จ้างเหมาจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
30,000,000 วิธีพิเศษ
1. บริษัท เอ็กซ์ไฟร์ โลจิก กรู๊ป จำกัด / ราคาที่เสนอ 31,000,000 บาท 2. บริษัท โพเอม่า จำกัด / ราคาที่เสนอ 30,000,000 บาท
บริษัท โพเอม่า จำกัด / ราคาที่รับ 29,900,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด มีรายละอียดถูกต้อง
80
กองคลัง
สิงหาคม
จ้างเหมาจัดทำเคาน์เตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด
81,320 บาท ตกลงราคา
บริษัท วิวัฒนาการสื่อไทยจำกัด / ราคาที่เสนอ 81,320 บาท
บริษัท วิวัฒนาการสื่อไทยจำกัด / ราคาที่รับ 81,320 บาท
เป็นการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ราคาที่ขอรับอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ มีรายละเอียดถูกต้อง
81
ศูนย์สารสนเทศ
กันยายน
จ้างเหมาปรับปรุงห้องหมายเลข 101 ชั้น 1 อาคาร 5 (อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) เป็นห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (ส.24/2551)
1,000,000 สอบราคา
1. บริษัท เอ-เทค อินเตอร์เทรด มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 994,500 บาท 2. บริษัท เอเซียเฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 980,000 บาท 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แวคคัม เสนอราคา 984,993.85 บาท 4. บริษัท ไต้ตง อลูมินั่ม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด เสนอราคา 941,600 บาท
บริษัทไต้ตง อลูมินั่ม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด ราคา 941,600 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมส่งเสริมการเกษตร
82
ศูนย์สารสนเทศ
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ส.25/2551)
250,000 สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท ในวงเงิน 210,000 บาท มีผู้เสนอราคา 4 ราย ดังนี้ 1. บริษัท ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จำกัด เสนอ ยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ราคาเครื่องละ 26,322 บาท วงเงินรวม 184,254 บาท 2. บริษัท อาร์ทีเอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ ATEC รุ่น Prestige ราคาเครื่องละ 27,895 บาท วงเงินรวม 195,265 บาท 3. บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่นซิสเท็ม จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compag รุ่น DC 5800 ราคาเครื่องละ 31,191.42 บาท วงเงินรวม 218,339.92 บาท 4. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Compag dx2310 ราคาเครื่องละ 33,705 บาท วงเงินรวม 235,935 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท มีผู้เสนอราคา 2 ราย ดังนี้ 1.บริษัท อาร์ทีเอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ LONOVO รุ่น T61 ราคาเครื่องละ 41,195 บาท 2. บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่นซิสเท็ม จำกัด เสนอยี่ห้อ HP Compag รุ่น 6530S ราคาเครื่องละ 39,180.19 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท มีผู้เสนอราคา 3 ราย ดังนี้ 1. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-2571N ราคาเครื่องละ 7,757.50 บาท 2. บริษัท อาร์ทีเอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ BROTHER รุ่น HL-5240 ราคาเครื่องละ 9,223.40 บาท 3. บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่นซิสเท็ม จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-2570 ราคาเครื่องละ 9,223.40 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จำกัด เสนอ ยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ราคาเครื่องละ 26,322 บาท วงเงินรวม 184,254 บาท
83
ศูนย์สารสนเทศ
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ (ส.25/2551)
250,000 สอบราคา
รายการที่ 1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 ชุด ผู้เสนอราคา 4 ราย 1)บริษัท ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จำกัด เสนอราคา 184,254 บาท 2)บริษัท อาร์ทีเอส (2003) จำกัด เสนอราคา 195,265 บาท 3)บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซิสเท็ม จำกัด เสนอราคา 218,339.92 บาท 4)บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอราคา 235,935 บาท รายการที่ 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง ผู้เสนอราคา 2 ราย 1)บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซิสเท็ม จำกัด เสนอราคา 39,180.19 บาท 2)บริษัท อาร์ทีเอส (2003)จำกัด เสนอราคา 41,195 บาท รายการที่ 3. ผู้เสนอราคา 3 ราย 1)บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอราคา 7,757.50 บาท 2)บริษัท อาร์ทีเอส (2003) จำกัด เสนอราคา 9,223.40 บาท 3)บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซิสเท็ม จำกัด เสนอราคา 9,989.89 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จำกัด เป็นเงิน 184,254 บาท
84
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
85
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
86
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
87
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
88
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
89
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
90
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
91
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
92
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
93
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
94
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
95
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
96
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
97
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
98
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
99
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
100
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
101
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
102
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
103
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
104
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
105
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
106
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
107
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กันยายน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (ส.28/2551)
321,500 สอบราคา
มีผู้เสนอราคา 4 ราย แต่ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคารายการที่ 1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx7400 จำนวน 2 ชุด ในวงเงิน 99,082 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิกพกพา ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 6530S จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,977 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น (All-in-One) ยี่ห้อ HP Laserjet รุ่น M2727nf จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,705 บาท รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex Legend จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
รายการที่ 1-3 ยกเลิกเนื่องจากการเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รายการที่ 4 เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ จำนวน 20 เครื่อง รับราคาจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 180,000 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขถูกต้องตามที่กรมฯ กำหนด ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
108
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กันยายน
จ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบศูนย์บริการจัดการเครือข่ายข้อมูลกล้วยไม้ (Orchid Net) จำนวน 1 ระบบ
750,000 อื่นๆ
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เสนอราคา 649,992.90 บาท (ผู้เสนอราคารายเดียว-วิธีคัดเลือก)
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เสนอราคา 649,992.90 บาท
-เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข -เสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 100,007.10 บาท คิดเป็น 13.334% - ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน - สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ 23/2551 ลงวันที่ 26 กันยายน 2551
109
ศูนย์สารสนเทศ
พฤศจิกายน
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 KVA จำนวน 1 เครื่อง (ส.31/2551)
850,000 สอบราคา
1.บริษัท กู๊ดเวล เทคโนโลยี แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เสนอราคา 524,300 บาท 2.บริษัท วี-เคลฟเวอร์ จำกัด เสนอราคา 854,930 บาท 3.บริษัท ยูทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 928,760 บาท 4.บริษัท เซอร์คอนพาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 822,830 บาท 5.บริษัท วีต้าเพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด เสนอราคา 996,787.39 บาท 6.บริษัท โปรแอคทีฟ พลัส จำกัด เสนอราคา 895,000 บาท 7. บริษัท โซโคเมค ยูพีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 845,000 บาท 8.บริษัท ไบท์ลายน์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1,080,700 บาท 9.บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด เสนอราคา 789,660 บาท
บริษัท โซโคเมค ยูพีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคา 830,000 บาท (ราคาต่อรองแล้ว)
เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
110
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กันยายน
ที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำระบบบันทึกและประมวลผลข้อมูลทะเบียนผู้ผลิตและผู้ประกอบการกล้วยไม้
500,000 อื่นๆ
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เสนอราคา 428,000 บาท
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ราคา 428,000 บาท
-เสนอรายละเอียดข้อเสนอทางเทคนิคและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมฯ -ราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 72,000 บาท คิดเป็น 14.40%
111
กองคลัง
ธันวาคม
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และสนามหญ้า ในบริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารหลังที่ 1, 2, 4, 5, 6 และบริเวณโรงเก็บสารเคมี ระยะเวลา 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
310,230 สอบราคา
1. บริษัท ธารพิสุทธิ์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) 2. บริษัท เอ.ซี. คอนสครัคชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 780,030 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามสิบบาทถ้วน) 3. คณะบุคคล ซี.บี.อาร์. การ์เด้น เสนอราคารวมภาษีเงินได้บุคคลธรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 252,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 4. บริษัท เคทีวี คอมเมอร์เชียล จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 215,712 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน) 5. บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 315,478.80 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)
บริษัท เคทีวี คอมเมอร์เชียล จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 215,712 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน)
โดยรายที่จะขอรับราคา มิได้มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ละทิ้งงาน เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดมีรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขที่กรมฯ กำหนด
112
กองการเจ้าหน้าที่
ธันวาคม
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลและเครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น
158,000 สอบราคา
1. บจก. เท็นซอฟท์ เสนอราคารายการที่ 1 เป็นเงิน 63,130 บาท รายการที่ 2 เสนอราคา 40,446 บาท 2. บจก. อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคารายการที่ 2 เป็นเงิน 34,026 บาท 3. บจก.อินเตอร์คอม เทเลคอม เซอร์วิส เสนอราคารายการที่ 2 เป็นเงิน 31,886 บาท 4. บจก.ดาต้ากริด เสนอราคารายการที่ 2 เป็นเงิน 35,738 บาท 5. หจก.ไอเม็กซ์ โกบอล ซีสเท็มส์ เสนอราคารายการที่ 2 เป็นเงิน 55,040.80 บาท 6. หจก.เอสทีแอสไพร์ (ไทยแลนด์) เสนอราคารายการที่ 1 เป็นเงิน 85,600 บาทและรายการที่ 2 เป็นเงิน 54,570 บาท 7. บจก.เคียวเซรามิต้า (ประเทศไทย) เสนอราคารายการที่ 1 เป็นเงิน 31,030 บาท
รายการที่ 1 บริษัท เคียวเซร่ามิต้า (ประเทศไทย) จำกัด เสนอเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น KM-2035 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 31,030 บาท รายการที่ 2 บริษัท อินเตอร์คอม เทเลคอม เซอร์วิส เสนอเครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ Samsung รุ่น SCX-4828FN จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 31,886 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของแต่ละรายการ เสนอรายละเอียดถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กรมฯ กำหนด และไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
113
กองคลัง
มิถุนายน
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3 ห้อง
650,000 สอบราคา
1. หจก.พลเฟอร์นิเจอร์ ราคา 583,300 บาท 2. บจก.ศรีลักษมีโชค ราคา 629,160 บาท 3. บจก.ทีเอ็นพี ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรทีฟ ราคา 582,060 บาท 4. บจก.เอเซียเฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง ราคา 665,000 บาท 5. บจก.สุรินทร์เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 639,000 บาท 6. บจก.ชานนท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคา 569,655.42
บริษัท ทีเอ็นพี ดีไซน์ แอนด์ เดคคอเรทีฟ จำกัด ราคา 582,070 บาท
เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงรายเดียว
114
กองคลัง
มิถุนายน
จ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
250,000 อื่นๆ
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เสนอราคา 250,000 บาท
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ราคา 250,000 บาท
- เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขของกรมฯ - ราคาเท่ากับวงเงินงบประมาณ - ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
115
กองคลัง
มิถุนายน
จ้างที่ปรึกษาดูแลระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
250,000 อื่นๆ
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เสนอราคา 250,000 บาท
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ราคา 250,000 บาท
- เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขของกรมฯ - ราคาเท่ากับวงเงินงบประมาณ - ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
116
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
มกราคม
จ้างที่ปรึกษาพัฒนาโปรแกรมระบบการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง
200,000 อื่นๆ
1. บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เสนอราคา 214,000 บาท 2. บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด เสนอราคา 192,600 บาท
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ราคา 200,000 บาท (ราคาต่อรองแล้ว) เนื่องจากบริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด เสนอรายละเอียดไม่ครบถ้วนตาม TOR
- เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขของกรมฯ - ราคาเท่ากับวงเงินงบประมาณ - ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
117
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิงหาคม
เครื่องเรียงพิมพ์คอมพิวเตอร์ระบบ Macintosh และเครื่องปริ๊นเตอร์
เครื่องเรียงพิมพ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 44,940 บาท , เครื่องปริ๊นเตอร์ วงเงิน 30,495 บาท ตกลงราคา
บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จำกัด เสนอราคารายการที่ 1 เครื่องเรียงพิมพ์คอมพิวเตอร์ ระบบ Macintosh ยี่ห้อ Imac รุ่น MB417TH/A จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 44,940 บาท รายการที่ 2 เครื่องปริ๊นเตอร์ระบบเลเซอร์ ขนาด A3 ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint2065 เป็นเงิน 29,853 บาท
บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จำกัด รายการที่ 1 ราคา 44,940 บาท , รายการที่ 2 ราคา 29,853 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
- เสนอราคารายการที่ 1 เท่ากับวงเงินงบประมาณ, รายการที่ 2 เสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 642 บาท - ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
118
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ตุลาคม
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่อง GPS
321,500 สอบราคา
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยกเลิกการสอบราคาเนื่องจากวงเงินสูงกว่างบประมาณ 2. เครื่อง GPS มีผู้เสนอราคา 1 ราย คือบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 180,000 บาท (วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท
บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงิน 180,000 บาท
1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง 2. ราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 3. ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
119
ศูนย์สารสนเทศ
มกราคม
จ้างที่ปรึกษา ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร ตาม พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
60,000 อื่นๆ
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เสนอราคา 60,000 บาท
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ในวงเงิน 60,000 บาท
1.เสนอราคาเท่ากับวงเงินงบประมาณ 2.ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
120
ศูนย์สารสนเทศ
มกราคม
สอบราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ 4 รายการ (ส.3/2552 ลว.28 ตค.51)
980,000 สอบราคา
1. บริษัท ไอที อินโนเวชั่น จำนวน เสนอวงเงิน 1,490,000 บาท (4 รายการ) 2. บริษัท ไซเบอร์ คลับ คอร์ปอเรชั่น (1997) จำกัด เสนอวงเงิน 1,380,000 บาท (4 รายการ)
บริษัท ไซเบอร์ คลับ คอร์ปอเรชั่น (1997) จำกัด ในวงเงิน 979,050 บาท (ปรับลดจำนวนเหลือ 3 รายการ)
1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง 2. วงเงินไม่เกินงบประมาณ 3. ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
121
ศูนย์สารสนเทศ
มกราคม
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ส.5/2552)
121,500 สอบราคา
รายการที่ 1 เสนอราคา 7 ราย ถูกต้อง 6 ราย รายการที่ 2 เสนอราคา 6 ราย ถูกต้อง 5 ราย รายการที่ 3 เสนอราคา 7 ราย ถูกต้อง 6 ราย
1. รายการที่ 1 บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด รับราคาวงเงิน 51,338.60 บาท
122
ศูนย์สารสนเทศ
มกราคม
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ส.5/2552)
121,500 สอบราคา
รายการที่ 1 เสนอ 7 ราย ถูกต้อง 6 ราย รายการที่ 2 เสนอ 6 ราย ถูกต้อง 5 ราย รายการที่ 3 เสนอ 7 ราย ถูกต้อง 6 ราย
รายการที่ 1 รับราคาจากบริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด ในวงเงิน 51,338.60 บาท
123
ศูนย์สารสนเทศ
มกราคม
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ส.5/2552)
121,500 สอบราคา
รายการที่ 1 เสนอ 7 ราย ถูกต้อง 6 ราย /รายการที่ 2 เสนอ 6 ราย ถูกต้อง 5 ราย/รายการที่ 3 เสนอ7 ราย ถูกต้อง 6 ราย
รายการที่ 1 บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด วงเงิน 51,338.60 บาท/รายการที่ 2 บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด วงเงิน 24,824 บาท/รายการที่ 3 บริษัท ดาต้า กริด จำกัด วงเงิน 7,169 บาท
เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ/ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
124
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
มีนาคม
จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รากยารโทรทัศน์ การดำเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 100 ตอน
25,000,000 วิธีพิเศษ
1.บริษัท ไนซ์ ชอต จำกัด เสนอวงเงิน 26,750,000 บาท/2.บริษัท ครีเอทีฟ จำกัด เสนอวงเงิน 28,355,000 บาท/3. บริษัท แพลตินั่ม ครีเอชั่น จำกัด เสนอวงเงิน 24,600,000 บาท
บริษัท แพลตินั่ม ครีเอชั่น จำกัด รับราคาในวงเงิน 24,600,000 บาท
เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข/วงเงินต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ/ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
125
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
พฤษภาคม
จ้างเหมาจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมิโชติ ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2552
5,000,000 วิธีพิเศษ
1. บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 5,150,000 บาท/2. บริษัท โน-มิค จำกัด เสนอราคา 5,300,000 บาท/3. บริษัท ดีไซน์ พาร์ค จำกัด เสนอราคา 4,999,000 บาท
บริษัท ดีไซน์ พาร์ค จำกัด ในวงเงิน 4,999,000 บาท
เสนอรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข/เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ/ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
126
ศูนย์สารสนเทศ
มิถุนายน
จ้างที่ปรึกษา ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร 1 ระบบ
380,000 อื่นๆ
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เสนอราคา 379,850 บาท
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด รับราคาในวงเงิน 379,850 บาท
เสนอรายละเอียดถูกต้อง/เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ/ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
127
ศูนย์สารสนเทศ
มิถุนายน
จ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ระยะ 2 จำนวน 1 ระบบ
800,000 อื่นๆ
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เสนอราคา 798,220 บาท ส่งมอบงาน 100 วัน
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด /รับราคาในวงเงิน 798,220 บาท (ส่งมอบงาน 100 วัน)
เสนอรายละเอียดถูกต้อง/ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ/ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
128
ศูนย์สารสนเทศ
มิถุนายน
จ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จำนวน 1 ระบบ
482,000 อื่นๆ
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด/เสนอราคา 481,500 บาท/ส่งมอบ 45 วัน
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด /รับราคาในวงเงิน 481,500 บาท/ส่งมอบ 45 วัน
เสนอรายละเอียดถูกต้อง/เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ/ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
129
กองแผนงาน
กรกฎาคม
ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
68,600 ตกลงราคา
หจก.ไอเน็กซ์ โกบอล ซีสเท็มส์ เสนอราคาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ขาวดำ ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet P2055d จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 31,886 บาท/ เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-FLB802CX จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 31,244 บาท รวมเป็นเงิน 63,130 บาท
หจก.ไอเน็กซ์ โกบอล ซีสเท็มส์ รับราคา 2 รายการ ในวงเงิน 63,130 บาท
เสนอรายละเอียดถูกต้อง/เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ/ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
130
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
กรกฎาคม
จ้างเหมาจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ เทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2552
10,000,000 วิธีพิเศษ
1.บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาวงเงิน 9,950,000 บาท/2. บริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด เสนอราคาวงเงิน 10,000,000 บาท/3. บริษัท โน-มิค จำกัด เสนอราคาวงเงิน 10,000,000 บาท
บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด /รับราคาในวงเงิน 9,950,000 บาท
เสนอรายละเอียดถูกต้อง/ราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ/ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
131
กองคลัง
กันยายน
ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 54 เครื่อง
1,350,000 สอบราคา
รวม 12 ราย ผิดเงื่อนไข 1 ราย คงเหลือผู้เสนอราคาที่เงื่อนไขตรงตามประกาศกำหนด 11 ราย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.แอนด์ เอสโซซิเอทส์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำนวน 54 เครื่อง เครื่องละ 22,470 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,213,380 บาท
ผู้เสนอเงื่อนไขรายละเอียดถูกต้องตามประกาศกำหนด และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในครั้งนี้
132
ศูนย์สารสนเทศ
สิงหาคม
จัดซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 4 ชุด
1,930,000 วิธีพิเศษ
บริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด เสนอเครื่องยี่ห้อ SUN รุ่น Sun Fire X4170 Server พร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 1,926,000 บาท
บริษัท แอพเวิร์คส์ จำกัด เป็นเงิน 1,926,000 บาท
- เสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 4,000 บาท หรือคิดเป็น 0.20% - ไม่มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน
133
มกราคม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ส.4/2552)
382000 สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 36,500 บาทวงเงิน 146,000 บาท มีผู้เสนอราคา 12 ราย ปรากฎว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะรวม 2 ราย ดังนี้ คือ 1. บริษัท อินเตอร์คอม เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ3 ไม่มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง และคุณลักษณะเฉพาะข้อ 3 รายละเอียดไม่ตรงกับคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามประกาศสอบราคา 2. บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ 3 ไม่มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง เนื่องจากหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตที่แนบมาพร้อมการยื่นซองเสนอราคาหมดอายุก่อนถึงวันประกาศสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงไม่พิจารณาด้านราคา เหลือผู้เสนอราคาที่มีคุณลักษณะตรงตามเงื่อนไขครบถ้วน รวม 10 ราย โดยเรียงตามราคาที่เสนอต่ำสุด ดังนี้ 1. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 330 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,000 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 100,000.00 บาท 2. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Atec รุ่น Prestige ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,230.60 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 100,922.40 บาท 3. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,594.40 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 102,377.60 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเน็กซ์ โกบอล ซีสเท็มส์ เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,615.80 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 102,463.20 บาท 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ LEMEL รุ่น PC43804707 ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,894.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 103,576.00 บาท 6. บริษัท ดิจิตอล ซีสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 26,108.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 104,432.00 บาท 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 29,425.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 117,700.00 บาท 8. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น Veviton M 661 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 31,886.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 127,544.00 บาท 9. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Compoq dx 7400 MT ผลิตในประเทศสิงคโปร์ รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 32,688.50 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 139,754.00 บาท 10. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น DC5800MT ผลิตในประเทศ USA รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 39,376.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 157,504.00 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 220,000 บาท มีผู้เสนอราคา 7 ราย ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะทุกราย ดังนี้ 1. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Latitude E4300 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 36,000.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 144,000.00 บาท 2. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ Toshiba รุ่น PORTEGE M800-E369T ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 52,697.50 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 210,790.00 บาท 3. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น PORTEGE ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 53,286.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 213,144.00 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Portege M800 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 54,249.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 216,996.00 บาท 5. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Toshiba รุ่น Portege M800-E369 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 54,880.30 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 219,521.20 บาท 6. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Lifebook S6420 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 58,101.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 232,404.00 บาท 7. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Lifebook S6520 ผลิตในประเทศ JAPAN รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 65,644.50 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 262,578.00 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 26 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 16,000.00 บาท มีผู้เสนอราคา จำนวน 11 ราย ปรากฎว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะรวม 1 ราย ดังนี้ คือ 1. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ 3 ไม่มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงไม่พิจารณาด้านราคา เหลือผู้เสนอราคาที่มีคุณลักษณะ ตรงตามเงื่อนไขครบถ้วน รวม 10 ราย โดยเรียงตามราคาที่เสนอต่ำสุด ดังนี้ 1. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 7,436.50 บาท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,436.50 บาท 2. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 8,346.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,346.00 บาท 3. บริษัท อินเตอร์คอม เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 8,560.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,560.00 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 9,972.40 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,972.40 บาท 5. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น PHASER3428D ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 12,305.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,305.00 บาท 6. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น Phaser3428D ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 13,717.40 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,717.40 บาท 7. บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น PHASER3428D ผลิตในประเทศญี่ปุ่น รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 13,910.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,910.00 บาท 8. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Laser Jet P2015 ผลิตในประเทศ USA รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,408.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,408.00 บาท 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ HP รุ่น LASERJET P2015 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,739.70 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,739.70 บาท 10. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet P2015 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,783.57 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,783.57 บาท
รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 ชุด รับราคาจากบริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดคูเคท จำกัด ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 3 ปี ยี่ห้อ DELL รุ่น OptiPlex 330 จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 25,000.00 บาท เป็นราคารวม 100,000 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง ขอรับราคาจากบริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดคูเคท จำกัด ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 1 ปี ยี่ห้อ DELL รุ่น Latitude E4300 จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 36,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 144,000.00 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 26 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ขอรับราคาจากบริษัท ดาต้ากริด จำกัด ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,436.50 บาท รวมเป็นเงิน 7,436.50 บาท
134
มกราคม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ส.4/2552)
382000 สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 36,500 บาทวงเงิน 146,000 บาท มีผู้เสนอราคา 12 ราย ปรากฎว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะรวม 2 ราย ดังนี้ คือ 1. บริษัท อินเตอร์คอม เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ3 ไม่มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง และคุณลักษณะเฉพาะข้อ 3 รายละเอียดไม่ตรงกับคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามประกาศสอบราคา 2. บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ 3 ไม่มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง เนื่องจากหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตที่แนบมาพร้อมการยื่นซองเสนอราคาหมดอายุก่อนถึงวันประกาศสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงไม่พิจารณาด้านราคา เหลือผู้เสนอราคาที่มีคุณลักษณะตรงตามเงื่อนไขครบถ้วน รวม 10 ราย โดยเรียงตามราคาที่เสนอต่ำสุด ดังนี้ 1. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 330 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,000 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 100,000.00 บาท 2. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Atec รุ่น Prestige ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,230.60 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 100,922.40 บาท 3. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,594.40 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 102,377.60 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเน็กซ์ โกบอล ซีสเท็มส์ เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,615.80 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 102,463.20 บาท 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ LEMEL รุ่น PC43804707 ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,894.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 103,576.00 บาท 6. บริษัท ดิจิตอล ซีสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 26,108.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 104,432.00 บาท 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 29,425.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 117,700.00 บาท 8. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น Veviton M 661 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 31,886.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 127,544.00 บาท 9. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Compoq dx 7400 MT ผลิตในประเทศสิงคโปร์ รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 32,688.50 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 139,754.00 บาท 10. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น DC5800MT ผลิตในประเทศ USA รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 39,376.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 157,504.00 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 220,000 บาท มีผู้เสนอราคา 7 ราย ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะทุกราย ดังนี้ 1. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Latitude E4300 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 36,000.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 144,000.00 บาท 2. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ Toshiba รุ่น PORTEGE M800-E369T ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 52,697.50 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 210,790.00 บาท 3. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น PORTEGE ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 53,286.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 213,144.00 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Portege M800 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 54,249.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 216,996.00 บาท 5. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Toshiba รุ่น Portege M800-E369 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 54,880.30 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 219,521.20 บาท 6. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Lifebook S6420 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 58,101.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 232,404.00 บาท 7. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Lifebook S6520 ผลิตในประเทศ JAPAN รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 65,644.50 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 262,578.00 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 26 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 16,000.00 บาท มีผู้เสนอราคา จำนวน 11 ราย ปรากฎว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะรวม 1 ราย ดังนี้ คือ 1. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ 3 ไม่มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงไม่พิจารณาด้านราคา เหลือผู้เสนอราคาที่มีคุณลักษณะ ตรงตามเงื่อนไขครบถ้วน รวม 10 ราย โดยเรียงตามราคาที่เสนอต่ำสุด ดังนี้ 1. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 7,436.50 บาท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,436.50 บาท 2. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 8,346.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,346.00 บาท 3. บริษัท อินเตอร์คอม เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 8,560.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,560.00 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 9,972.40 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,972.40 บาท 5. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น PHASER3428D ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 12,305.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,305.00 บาท 6. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น Phaser3428D ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 13,717.40 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,717.40 บาท 7. บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น PHASER3428D ผลิตในประเทศญี่ปุ่น รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 13,910.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,910.00 บาท 8. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Laser Jet P2015 ผลิตในประเทศ USA รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,408.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,408.00 บาท 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ HP รุ่น LASERJET P2015 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,739.70 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,739.70 บาท 10. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet P2015 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,783.57 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,783.57 บาท
รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 ชุด รับราคาจากบริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดคูเคท จำกัด ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 3 ปี ยี่ห้อ DELL รุ่น OptiPlex 330 จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 25,000.00 บาท เป็นราคารวม 100,000 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง ขอรับราคาจากบริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดคูเคท จำกัด ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 1 ปี ยี่ห้อ DELL รุ่น Latitude E4300 จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 36,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 144,000.00 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 26 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ขอรับราคาจากบริษัท ดาต้ากริด จำกัด ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,436.50 บาท รวมเป็นเงิน 7,436.50 บาท
135
มกราคม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ส.4/2552)
382000 สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 36,500 บาทวงเงิน 146,000 บาท มีผู้เสนอราคา 12 ราย ปรากฎว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะรวม 2 ราย ดังนี้ คือ 1. บริษัท อินเตอร์คอม เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ3 ไม่มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง และคุณลักษณะเฉพาะข้อ 3 รายละเอียดไม่ตรงกับคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามประกาศสอบราคา 2. บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ 3 ไม่มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง เนื่องจากหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตที่แนบมาพร้อมการยื่นซองเสนอราคาหมดอายุก่อนถึงวันประกาศสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงไม่พิจารณาด้านราคา เหลือผู้เสนอราคาที่มีคุณลักษณะตรงตามเงื่อนไขครบถ้วน รวม 10 ราย โดยเรียงตามราคาที่เสนอต่ำสุด ดังนี้ 1. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 330 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,000 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 100,000.00 บาท 2. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Atec รุ่น Prestige ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,230.60 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 100,922.40 บาท 3. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,594.40 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 102,377.60 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเน็กซ์ โกบอล ซีสเท็มส์ เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,615.80 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 102,463.20 บาท 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ LEMEL รุ่น PC43804707 ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,894.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 103,576.00 บาท 6. บริษัท ดิจิตอล ซีสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 26,108.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 104,432.00 บาท 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 29,425.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 117,700.00 บาท 8. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น Veviton M 661 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 31,886.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 127,544.00 บาท 9. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Compoq dx 7400 MT ผลิตในประเทศสิงคโปร์ รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 32,688.50 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 139,754.00 บาท 10. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น DC5800MT ผลิตในประเทศ USA รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 39,376.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 157,504.00 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 220,000 บาท มีผู้เสนอราคา 7 ราย ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะทุกราย ดังนี้ 1. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Latitude E4300 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 36,000.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 144,000.00 บาท 2. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ Toshiba รุ่น PORTEGE M800-E369T ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 52,697.50 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 210,790.00 บาท 3. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น PORTEGE ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 53,286.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 213,144.00 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Portege M800 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 54,249.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 216,996.00 บาท 5. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Toshiba รุ่น Portege M800-E369 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 54,880.30 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 219,521.20 บาท 6. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Lifebook S6420 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 58,101.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 232,404.00 บาท 7. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Lifebook S6520 ผลิตในประเทศ JAPAN รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 65,644.50 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 262,578.00 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 26 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 16,000.00 บาท มีผู้เสนอราคา จำนวน 11 ราย ปรากฎว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะรวม 1 ราย ดังนี้ คือ 1. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ 3 ไม่มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงไม่พิจารณาด้านราคา เหลือผู้เสนอราคาที่มีคุณลักษณะ ตรงตามเงื่อนไขครบถ้วน รวม 10 ราย โดยเรียงตามราคาที่เสนอต่ำสุด ดังนี้ 1. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 7,436.50 บาท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,436.50 บาท 2. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 8,346.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,346.00 บาท 3. บริษัท อินเตอร์คอม เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 8,560.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,560.00 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 9,972.40 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,972.40 บาท 5. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น PHASER3428D ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 12,305.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,305.00 บาท 6. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น Phaser3428D ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 13,717.40 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,717.40 บาท 7. บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น PHASER3428D ผลิตในประเทศญี่ปุ่น รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 13,910.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,910.00 บาท 8. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Laser Jet P2015 ผลิตในประเทศ USA รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,408.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,408.00 บาท 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ HP รุ่น LASERJET P2015 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,739.70 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,739.70 บาท 10. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet P2015 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,783.57 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,783.57 บาท
รายการที่ 1 รับราคาจากบริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดคูเคท จำกัด ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 3 ปี ยี่ห้อ DELL รุ่น OptiPlex 330 จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 25,000.00 บาท เป็นราคารวม 100,000 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง ขอรับราคาจากบริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดคูเคท จำกัด ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 1 ปี ยี่ห้อ DELL รุ่น Latitude E4300 จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 36,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 144,000.00 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 26 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ขอรับราคาจากบริษัท ดาต้ากริด จำกัด ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,436.50 บาท รวมเป็นเงิน 7,436.50 บาท
136
มกราคม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ส.4/2552)
382000 สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 36,500 บาทวงเงิน 146,000 บาท มีผู้เสนอราคา 12 ราย ปรากฎว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะรวม 2 ราย ดังนี้ คือ 1. บริษัท อินเตอร์คอม เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ3 ไม่มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง และคุณลักษณะเฉพาะข้อ 3 รายละเอียดไม่ตรงกับคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามประกาศสอบราคา 2. บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ 3 ไม่มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง เนื่องจากหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตที่แนบมาพร้อมการยื่นซองเสนอราคาหมดอายุก่อนถึงวันประกาศสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงไม่พิจารณาด้านราคา เหลือผู้เสนอราคาที่มีคุณลักษณะตรงตามเงื่อนไขครบถ้วน รวม 10 ราย โดยเรียงตามราคาที่เสนอต่ำสุด ดังนี้ 1. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 330 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,000 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 100,000.00 บาท 2. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Atec รุ่น Prestige ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,230.60 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 100,922.40 บาท 3. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,594.40 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 102,377.60 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเน็กซ์ โกบอล ซีสเท็มส์ เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,615.80 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 102,463.20 บาท 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ LEMEL รุ่น PC43804707 ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,894.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 103,576.00 บาท 6. บริษัท ดิจิตอล ซีสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 26,108.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 104,432.00 บาท 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 29,425.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 117,700.00 บาท 8. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น Veviton M 661 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 31,886.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 127,544.00 บาท 9. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Compoq dx 7400 MT ผลิตในประเทศสิงคโปร์ รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 32,688.50 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 139,754.00 บาท 10. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น DC5800MT ผลิตในประเทศ USA รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 39,376.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 157,504.00 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 220,000 บาท มีผู้เสนอราคา 7 ราย ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะทุกราย ดังนี้ 1. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Latitude E4300 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 36,000.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 144,000.00 บาท 2. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ Toshiba รุ่น PORTEGE M800-E369T ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 52,697.50 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 210,790.00 บาท 3. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น PORTEGE ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 53,286.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 213,144.00 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Portege M800 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 54,249.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 216,996.00 บาท 5. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Toshiba รุ่น Portege M800-E369 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 54,880.30 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 219,521.20 บาท 6. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Lifebook S6420 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 58,101.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 232,404.00 บาท 7. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Lifebook S6520 ผลิตในประเทศ JAPAN รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 65,644.50 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 262,578.00 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 26 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 16,000.00 บาท มีผู้เสนอราคา จำนวน 11 ราย ปรากฎว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะรวม 1 ราย ดังนี้ คือ 1. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ 3 ไม่มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงไม่พิจารณาด้านราคา เหลือผู้เสนอราคาที่มีคุณลักษณะ ตรงตามเงื่อนไขครบถ้วน รวม 10 ราย โดยเรียงตามราคาที่เสนอต่ำสุด ดังนี้ 1. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 7,436.50 บาท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,436.50 บาท 2. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 8,346.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,346.00 บาท 3. บริษัท อินเตอร์คอม เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 8,560.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,560.00 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 9,972.40 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,972.40 บาท 5. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น PHASER3428D ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 12,305.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,305.00 บาท 6. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น Phaser3428D ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 13,717.40 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,717.40 บาท 7. บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น PHASER3428D ผลิตในประเทศญี่ปุ่น รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 13,910.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,910.00 บาท 8. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Laser Jet P2015 ผลิตในประเทศ USA รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,408.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,408.00 บาท 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ HP รุ่น LASERJET P2015 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,739.70 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,739.70 บาท 10. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet P2015 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,783.57 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,783.57 บาท
รายการที่ 1 รับราคาจากบริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดคูเคท จำกัด รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง ขอรับราคาจากบริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดคูเคท จำกัด ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 1 ปี ยี่ห้อ DELL รุ่น Latitude E4300 จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 36,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 144,000.00 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 26 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ขอรับราคาจากบริษัท ดาต้ากริด จำกัด ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,436.50 บาท รวมเป็นเงิน 7,436.50 บาท
137
มกราคม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ส.4/2552)
382000 สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 36,500 บาทวงเงิน 146,000 บาท มีผู้เสนอราคา 12 ราย ปรากฎว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะรวม 2 ราย ดังนี้ คือ 1. บริษัท อินเตอร์คอม เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ3 ไม่มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง และคุณลักษณะเฉพาะข้อ 3 รายละเอียดไม่ตรงกับคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามประกาศสอบราคา 2. บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ 3 ไม่มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง เนื่องจากหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตที่แนบมาพร้อมการยื่นซองเสนอราคาหมดอายุก่อนถึงวันประกาศสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงไม่พิจารณาด้านราคา เหลือผู้เสนอราคาที่มีคุณลักษณะตรงตามเงื่อนไขครบถ้วน รวม 10 ราย โดยเรียงตามราคาที่เสนอต่ำสุด ดังนี้ 1. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 330 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,000 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 100,000.00 บาท 2. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Atec รุ่น Prestige ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,230.60 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 100,922.40 บาท 3. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,594.40 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 102,377.60 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเน็กซ์ โกบอล ซีสเท็มส์ เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,615.80 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 102,463.20 บาท 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ LEMEL รุ่น PC43804707 ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,894.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 103,576.00 บาท 6. บริษัท ดิจิตอล ซีสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 26,108.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 104,432.00 บาท 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 29,425.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 117,700.00 บาท 8. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น Veviton M 661 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 31,886.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 127,544.00 บาท 9. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Compoq dx 7400 MT ผลิตในประเทศสิงคโปร์ รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 32,688.50 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 139,754.00 บาท 10. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น DC5800MT ผลิตในประเทศ USA รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 39,376.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 157,504.00 บาท รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 220,000 บาท มีผู้เสนอราคา 7 ราย ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะทุกราย ดังนี้ 1. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Latitude E4300 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 36,000.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 144,000.00 บาท 2. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ Toshiba รุ่น PORTEGE M800-E369T ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 52,697.50 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 210,790.00 บาท 3. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น PORTEGE ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 53,286.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 213,144.00 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Portege M800 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 54,249.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 216,996.00 บาท 5. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Toshiba รุ่น Portege M800-E369 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 54,880.30 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 219,521.20 บาท 6. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Lifebook S6420 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 58,101.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 232,404.00 บาท 7. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Lifebook S6520 ผลิตในประเทศ JAPAN รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 65,644.50 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 262,578.00 บาท รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 26 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 16,000.00 บาท มีผู้เสนอราคา จำนวน 11 ราย ปรากฎว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะรวม 1 ราย ดังนี้ คือ 1. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อ 3 ไม่มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงไม่พิจารณาด้านราคา เหลือผู้เสนอราคาที่มีคุณลักษณะ ตรงตามเงื่อนไขครบถ้วน รวม 10 ราย โดยเรียงตามราคาที่เสนอต่ำสุด ดังนี้ 1. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 7,436.50 บาท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,436.50 บาท 2. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 8,346.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,346.00 บาท 3. บริษัท อินเตอร์คอม เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 8,560.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,560.00 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 9,972.40 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,972.40 บาท 5. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น PHASER3428D ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 12,305.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,305.00 บาท 6. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น Phaser3428D ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 13,717.40 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,717.40 บาท 7. บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น PHASER3428D ผลิตในประเทศญี่ปุ่น รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 13,910.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,910.00 บาท 8. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Laser Jet P2015 ผลิตในประเทศ USA รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,408.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,408.00 บาท 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ HP รุ่น LASERJET P2015 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,739.70 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,739.70 บาท 10. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet P2015 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,783.57 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,783.57 บาท
รายการที่ 1-2 รับราคาจากบริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดคูเคท จำกัด รายการที่ 3 รับราคาจากบริษัท ดาต้ากริด จำกัด
138
กองแผนงาน
มกราคม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ส.4/2552)
382,000 สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 36,500 บาท วงเงิน 146,000 บาท ดังนี้ 1. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 330 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,000 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 100,000.00 บาท 2. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Atec รุ่น Prestige ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,230.60 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 100,922.40 บาท 3. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,594.40 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 102,377.60 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเน็กซ์ โกบอล ซีสเท็มส์ เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,615.80 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 102,463.20 บาท 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ LEMEL รุ่น PC43804707 ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 25,894.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 103,576.00 บาท 6. บริษัท ดิจิตอล ซีสเท็มส์ จำกัด เสนอยี่ห้อ OPTIMAX รุ่น MAX ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 26,108.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 104,432.00 บาท 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น VERITON ผลิตในประเทศไทย รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 29,425.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 117,700.00 บาท 8. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ ACER รุ่น Veviton M 661 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 31,886.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 127,544.00 บาท 9. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Compoq dx 7400 MT ผลิตในประเทศสิงคโปร์ รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 32,688.50 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 139,754.00 บาท 10. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น DC5800MT ผลิตในประเทศ USA รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 39,376.00 บาทต่อชุด จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 157,504.00 บาท
บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด ราคาต่อเครื่อง 25,000.00บาท จำนวน 4 ชุด รวมเป็นจำนวนเงิน 100,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด มีรายละเอียดถูกต้องตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
139
กองแผนงาน
มกราคม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ส.4/2552)
382,000 สอบราคา
รายการที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง 1. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ DELL รุ่น Latitude E4300 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 36,000.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 144,000.00 บาท 2. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ Toshiba รุ่น PORTEGE M800-E369T ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 52,697.50 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 210,790.00 บาท 3. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น PORTEGE ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 53,286.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 213,144.00 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น Portege M800 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 54,249.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 216,996.00 บาท 5. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Toshiba รุ่น Portege M800-E369 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 54,880.30 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 219,521.20 บาท 6. บริษัท สยามพลวิศวกรรม จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Lifebook S6420 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 58,101.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 232,404.00 บาท 7. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Lifebook S6520 ผลิตในประเทศ JAPAN รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 65,644.50 บาทต่อเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 262,578.00 บาท
บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัดเครื่อง 36,000.00 บาท จำนวน 4 เครื่อง รวมเป็นจำนวนเงิน 144,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด มีรายละเอียดถูกต้องตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
140
กองแผนงาน
มกราคม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ส.4/2552)
382,000 สอบราคา
รายการที่ 3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 26 หน้าต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง คือ 1. บริษัท ดาต้ากริด จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 7,436.50 บาท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,436.50 บาท 2. บริษัท เท็นซอฟท์ จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 8,346.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,346.00 บาท 3. บริษัท อินเตอร์คอม เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 8,560.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,560.00 บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีไอ คอมพิวเตอร์ เสนอยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-3051N ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 9,972.40 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,972.40 บาท 5. บริษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น PHASER3428D ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 12,305.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,305.00 บาท 6. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น Phaser3428D ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 13,717.40 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,717.40 บาท 7. บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอยี่ห้อ FUJIXEROX รุ่น PHASER3428D ผลิตในประเทศญี่ปุ่น รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 13,910.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,910.00 บาท 8. บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Laser Jet P2015 ผลิตในประเทศ USA รับประกัน 1 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,408.00 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,408.00 บาท 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ ธุรกิจ เสนอยี่ห้อ HP รุ่น LASERJET P2015 ผลิตในประเทศจีน รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,739.70 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,739.70 บาท 10. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จำกัด เสนอยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet P2015 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน 3 ปี เสนอราคาเครื่องละ 15,783.57 บาทต่อเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,783.57 บาท
บริษัท ดาต้ากริด จำกัด ราคาต่อเครื่อง 7,436.50 บาท จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นจำนวนเงิน 7,436.50 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด มีรายละเอียดถูกต้องตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
141
ศูนย์สารสนเทศ
มิถุนายน
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชุด
155,364 วิธีพิเศษ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เสนอราคาชุดละ 25,894.00 บาท จำนวน 6 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,364.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส ราคาต่อชุด 25,894.00 บาท จำนวน 6 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,364.00 บาท
มีรายละเอียดถูกต้องตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
142
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
พฤษภาคม
จ้างพิมพ์เอกสารแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (จี เอ พี) ฉบับเกษตรกร
2,560,000 วิธีพิเศษ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้เสนอราคามาแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 2,560,000.00 บาท
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,560,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอรายละเอียดถูกต้อง ราคาที่เสนอไม่เกินราคามาตรฐานการพิมพ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ
143
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
มิถุนายน
จ้างพิมพ์แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
3,500,000 วิธีพิเศษ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้เสนอราคามาแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500,000.00 บาท
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอรายละเอียดถูกต้อง ราคาที่เสนอไม่เกินราคามาตรฐานการพิมพ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ
144
ศูนย์สารสนเทศ
มิถุนายน
จ้างพิมพ์แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
3,500,000 อื่นๆ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้เสนอราคามาแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500,000.00 บาท
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอรายละเอียดถูกต้อง ราคาที่เสนอไม่เกินราคามาตรฐานการพิมพ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ
145
กองคลัง
กันยายน
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และสนามหญ้า ในบริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารหลังที่ 1, 2, 4, 5, 6 และบริเวณโรงเก็บสารเคมี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 รวมระยะเวลา 12 เดือน
413,640 สอบราคา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ กรีน แอนด์ คลีน เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) - ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 354,385.28 บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) - บริษัท พีเออี (เทรดดิ้ง) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 345,600 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) - บริษัท อิน แอนด์ เอาท์ แลนด์สเคป จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 590,688 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) - บริษัท พี.เอส.ที โฮมเซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 449,400 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) - บริษัท พี.เอส.ที โฮมเซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 449,400 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) - บริษัท เคทีวี คอมเมอร์เชียล จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 304,308 บาท (สามแสนสี่พันสามร้อยแปดบาทถ้วน) - บริษัท ที ที เอ็น เอส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 277,200 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพรัตน์ กรีน แอนด์ คลีน ยินดีลดราคาคงเหลือ 390,600 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
ผู้เสนอราคาถูกต้องรายเดียว รายที่จะขอรับราคามิได้มีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ละทิ้งงาน เป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด
146
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สิงหาคม
จ้างเหมาจัดงาน "เกษตรบิ๊กแฟร์ ของดีจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2552" ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2552 ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)
4,000,000 อื่นๆ
1. บริษัท เอลลิเกนซ์ เวิร์ดไวลด์ จำกัด เสนอราคา 3,923,476 บาท /2. บริษัท คัดไว้ มีเดีย จำกัด เสนอราคา 4,341,204 บาท /3. บริษัท เอส เจ เอ็ม โปร จำกัด เสนอราคา 4,282,782 บาท
บริษัท เอลลิเกนซ์ เวิร์ดไวลด์ จำกัด /ราคาที่รับ 3,923,476 บาท (สจ.26/2552 ลว.28 สค.52)
1.เสนอรายละเอียดถูกต้อง/2. ราคาต่ำสุด /3. ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
147
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
สิงหาคม
จ้างเหมาจัดงาน " มหกรรมกล้วยเฉลิมพระเกียรติฯ" ระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2552 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
3,000,000 วิธีพิเศษ
1. บริษัท แคพพรีคอร์น ครีเอทีฟ จำกัด เสนอราคา 2,980,000 บาท/ 2. บริษัท โทโมนิค จำกัด เสนอราคา 3,120,120 บาท
บริษัท แคพพรีคอร์น ครีเอทีฟ จำกัด /ราคาที่รับ 2,980,000 บาท
1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง/2.เสนอราคาต่ำสุด/3.ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
148
กองคลัง
กันยายน
จ้างเหมาซ่อมแซมและทาสีอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร หลังที่ 1 (งบดำเนินงาน / งบประมาณ ปี 2552) ส.19/2552
1,537,000 สอบราคา
ยื่นซองเสนอราคา 13 ราย/เสนอรายละเอียดถูกต้อง 4 ราย/ 1.ผู้เสนอราคาต่ำสุด หจก.เอก เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส วงเงิน 802,500 บาท/ 2. หจก.ศ.กิจพูนทรัพย์ วงเงิน 1,080,200.31 บาท / 3. หจก.เอ.เอส.เอ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 1,277,000 บาท/ 4. บริษัท ศรีลักษมีโชค จำกัด วงเงิน 1,294,476.37 บาท
หจก. เอก เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ราคาที่ขอรับ 802,500 บาท /ส่งมอบ 60 วัน
1.เสนอรายละเอียดถูกต้อง/2.เสนอราคาต่ำสุด/3.ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน