วิธีการใช้งาน
 

 


โปรดลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน
 

 

มีข่าวทั้งหมด 22585  ข่าว
วัน/เดือน/ปี 
รูป
ชื่อ
ผู้นำลง
แก้ไข 
23/2/2553 14:37:54


 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 นางจันทิมา อินศร เกษตรอำเภอสว่าง ฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสิทธิ์
อุบลราชธานี
 
23/2/2553 14:35:57


 
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2553 คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับนักวิชาการฝึกอาชีพ สถาบันพัมนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลฯ ได้ทำการถ่ายทอดความรู้การแปรรูปอาหารให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 12 ต.ท่าช้าง อ.สว่างฯ จ.อุบลฯ
อุบลราชธานี
 
23/2/2553 14:23:28


 
นายวัชเรนทร์ ศิริมงคล เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ต้อนรับนายสุพงศ์ สินธุรัตน์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ออกติดตามนิเทศงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่ 2 ศูนย์ปฏิบัติคลินิกเกษตรประจำอำเภอ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
หนองบัวลำภู
 
23/2/2553 13:01:53


 
นายสมชาย รื่นภาคตะยะ เกษตรอำเภอโนนสัง ให้การต้อนรับนายวัชเรนทร์ ศิริมงคล เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ออกนิเทศการจัดทำตัวชี้วัดโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง ในวันที่ 23 ก.พ.53
หนองบัวลำภู
 
23/2/2553 12:59:20


 
นายสมชาย รื่นภาคตะยะ เกษตรอำเภอโนนสัง ให้การต้อนรับนายสุพงศ์ สินธุรัตน์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.ขอนแก่น ที่ออกติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ในวันที่ 23 ก.พ.53
หนองบัวลำภู
 
23/2/2553 12:05:39


 
นายสิทธิวัฒน์ ไชยศล เกษตรอำเภอบ้านแพง มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่มแก่เกษตรกรตามโครงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
นครพนม
 
23/2/2553 11:27:44


 
ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท ถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี และการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารสุขจังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.ชัยนาท
 
23/2/2553 11:21:29


 
นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยพร้อมนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ กษจ.สมุทรสาคร เยี่ยมชมเพื่อศึกษาคุณภาพของลำไย ณ ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
สมุทรสาคร
 
23/2/2553 11:20:52


 
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายสุเมธ ภูมินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จัดอบรมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ตามโครงการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ณ วัดโพนข่า บ.ปากยาง ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
เลย
 
23/2/2553 11:16:31


 
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ กษจ.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP (ด้านพืช) ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
 
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 893 จากข้อมูลทั้งหมด 2259 หน้า

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
E-mail : webmaster@doae.go.th

สำหรับผู้จัดการระบบ