คลิกเพื่อเลือกเข้าสู่ระบบ
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น (ข้าราชการ)
ใบรับรองการจ่ายค่าจ้างและเงินอื่น (ลูกจ้างประจำ)

 

รหัสเงินเพิ่ม/เงินลด ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ