คลิกเพื่อเลือกเข้าสู่ระบบ
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น (ข้าราชการ)
ใบรับรองการจ่ายค่าจ้างและเงินอื่น (ลูกจ้างประจำ)

รหัสเงินเพิ่ม/เงินลด ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือน ข้าราชการ


รหัสเงินเพิ่ม/เงินลด ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือน ลูกจ้างประจำ